Frederik Moltke, 1754-1836, dansk embedsmand. Moltke var 1781-95 amtmand i Norge og 1795-99 leder af Generaltoldkammeret. I 1799 udnævntes han til præsident for Danske Kancelli. Han fjernedes fra posten i 1803 efter at være kommet i modsætningsforhold til C.D. Reventlow og Christian Colbiørnsen og var atter Generaltoldkammerets leder 1803-14. I 1810 blev Moltke tillige medlem af Gehejmestatsrådet, men efter Norges afståelse til Sverige i 1814 måtte han trække sig tilbage, da et brev, hvori han udtrykte sympati for den norske modstand mod Sverige, blev opsnappet af svenskerne. 1815-24 var han stiftamtmand i Aalborg. Han var Johannes Ewalds ven og mæcen.