Frederik Friis, 1836-1917, dansk landmand og landbrugsminister. Friis tog landbrugseksamen i 1860 og overtog i 1862 hovedgården Duelund mellem Viborg og Silkeborg. Han var en udpræget foregangsmand og blev hurtigt inddraget i jysk landbrugs foreningsarbejde. Friis samarbejdede som praktisk landmand snævert med forskningen, og efter N.J. Fjords død var han forstander for Landøkonomisk Forsøgslaboratorium 1891-1908. Han var samtidig (1894-1916) direktør for Landbohøjskolen bortset fra en kort periode som landbrugsminister 1900-01 i ministeriet Sehested. Organisatorisk, politisk og praktisk ydede Friis en vigtig indsats i omlægningen af dansk landbrug i sidste del af 1800-t.