Frederik C. Rosenkrantz, Frederik Christian Rosenkrantz, 19.1.1724-15.5.1802, dansk godsejer og gehejmestatsminister; søn af Iver Rosenkrantz. Som medlem af en af landets højaristokratiske og godsrige slægter var Rosenkrantz forudbestemt til en politisk løbebane. Efter diplomatiske og administrative topposter fik han i 1767 sæde i Konseilet, og efter magtskiftet i 1784 blev han minister i Gehejmestatsrådet og chef for flådens administration. Herfra bekæmpede han konsekvent tankerne om landboreformer både politisk og over for politiserende søofficerer som Henrik Gerner. Da kongen i 1788 sanktionerede stavnsbåndets ophævelse, forlod Rosenkrantz sammen med J.O. Schack-Rathlou statsrådet i protest og organiserede sammen med ham en effektiv modstand, der tvang regeringen til at slå over fra en bondebeskyttende til en godsejervenlig politik.