Frederik 3. af Gottorp, 1597-1659, hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. Ved sin far Johan Adolfs død 1616 blev Frederik hjemkaldt fra sin dannelsesrejse og overtog regeringen i de gottorpske dele af hertugdømmerne. Han var en tidstypisk territorialfyrste, der øgede centralmagtens indflydelse. Ved at give friheder til fremmede og anlægge byer forsøgte Frederik at styrke handelen. Desuden stræbte han og hans rådgivere efter at holde hertugdømmet ude af tidens mange konflikter ved at mægle fred og ved at bevare et godt forhold til både den danske konge og hans fjender, først og fremmest Sverige. Frederik var lærd, from og interesseret i kunst og videnskab. Han udbyggede biblioteket på Gottorp Slot, arbejdede for at styrke skolevæsenet og støttede videnskabelige arbejder.