Frederik, Prinsen af Nør, 1800-1865, prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, søn af hertug Frederik Christian. Frederik voksede op sammen sin ældre bror, Christian August, men adskilte sig i høj grad fra denne ved sin udadvendthed og sit iltre temperament. Han tjente fra 1825 som officer i Slesvig og udnævntes i 1842 til statholder og kommanderende general i begge hertugdømmer. Efter udstedelsen af Det Åbne Brev i 1846 tog han sin afsked i protest mod krænkelserne af hans arveret. Ved bruddet i 1848 stillede Frederik sig først afventende, men den 23. marts indtrådte han i den provisoriske regering i Kiel, og dagen efter ledede han indtagelsen af Rendsborg. Frederik blev chef for de slesvig-holstenske tropper, men tog sin afsked i september efter kritik. Som landsforvist opholdt han sig fra 1852 i England og fra 1854 i Frankrig og forsøgte forgæves at få sine rettigheder anerkendt og sine ejendomme, heriblandt godset Nør i Dänischwohld, tilbage. Se også den augustenborgske linje.