Forsvarsaftale for Grønland af 1941 blev indgået den 9. april 1941 i Washington DC mellem den danske gesandt i Washington DC, Henrik Kauffmann, og USA’s regering. Forsvarsaftalen betød blandt andet, at USA opnåede rettigheder til at etablere lufthavne og havne som militærbaser i Grønland.

Faktaboks

Også kendt som

Grønlandsoverenskomsten af 1941, Grønlandstraktaten af 1941, Kauffmanntraktaten, Overenskomst om Grønlands forsvar, samt Defense of Greenland.

Da Kaufmann indgik aftalen med USA, agerede han uafhængigt af den danske regering. Han blev derfor afskediget og anklaget for landsforræderi. Den danske regering erklærede aftalen for ugyldig, men det ignorerede USA og begyndte snart at etablere militære anlæg. Straks efter krigen forsøgte den danske regering at ophæve aftalen, men USA satte sig imod, hvorefter Rigsdagen ratificerede aftalen.

I 1951 indgik USA og Danmark en ny forsvarsaftale vedrørende Grønland. Med Igaliku-aftalen i 2004 blev aftalen igen fornyet – for første gang med Grønland som selvstændig medunderskriver.

Baggrund for forsvarsaftalen

Der kan peges på tre centrale forhold, som danner baggrund for, at USA indgik en aftale med Danmark om forsvaret af Grønland.

2. Verdenskrig

Den umiddelbare anledning til, at der blev udarbejdet en overenskomst, var, at med Tysklands angreb på Polen den 1. september 1939 og den efterfølgende krigserklæring fra Frankrig og England var 2. Verdenskrig en realitet. Desuden var Danmark den 9. april 1940 blevet besat af Tyskland, hvorved Grønland havde mistet forbindelsen til Danmark.

Monroedoktrinen

En dybere årsag til forsvarsaftalen var den erklæring, USA's præsident James Monroe udsendte i december 1823; den blev senere kendt som Monroedoktrinen. I denne erklæring blev det fastslået, at fremmede magters indgriben i USA's politiske anliggender var en potentielt fjendtlig handling mod USA – og at dette var en central del af USA’s udenrigspolitik. Doktrinen er fortsat gældende for USA.

Act of Havana

Derudover havde USA den 30. juli 1940 indgået en traktat, den såkaldte Act of Havana, med 20 mellem- og sydamerikanske stater. Her blev det slået fast, at USA ikke ville acceptere, at andre magter overtog de europæiske kolonier og territorier i Amerika.

Selvom Grønland ikke nævnes i Act of Havana, gjorde præsident Frankelin D. Roosevelt det klart, at den samme logik gjaldt for Grønland.

Besættelser i Nordatlanten

Meget tidligt i 2. Verdenskrig var Tyskland på den ene side og England samt Canada på den anden side klar over, at det var vigtigt at have fodfæste i Grønland. England havde allerede den 12. april 1940 besat Færøerne, og den 10. maj besatte England også Island.

USA, som frem til december 1941 officielt var neutral i krigen, lagde diplomatiske kræfter i at sikre, at hverken England eller Canada besatte Grønland. Grønland blev i modsætning til Færøerne og Island aldrig formelt besat af nogen fremmed magt under 2. Verdenskrig.

Indledende sikring af USA's interesser

USA's begrænsede aktion i Grønland i begyndelsen af krigen var blandt andet dikteret af, at USA ikke ønskede at provokere Japan til at gå ind i krigen.

Etablering af konsulat i Grønland

Tilskyndet af blandt andet den danske gesandt Henrik Kauffmann sendte USA allerede den 10. maj 1940 et første Coast Guard fartøj til Grønland. Dengang var Coast Guard civilt og hørte under USA's finansministerium. Ombord på det første fartøj var USA’s nyudnævnte konsul i Grønland James K. Penfield. Desuden var der en repræsentant for det amerikanske Røde Kors. Der var tale om en indsats, der repræsenterede USA's politiske, forsvarsmæssige og humanitære interesser i Grønland.

Sikring af militært forsvar af kryolitminen

Den nok væsentligste tidlige opgave var at sikre forsyninger til USA fra kryolitminen i Ivittuut. Penfield udarbejdede en plan for et militært forsvar af Ivittuut. Derefter fortsatte han til Nuuk (dengang Godthåb) for i sommeren 1940 at etablere USA's konsulat i Grønland. Canada havde også væsentlige interesser i kryolitten og etablerede også et konsulat i Nuuk i sommeren 1940.

Kauffmann agerer uafhængigt af regeringen

Allerede på dagen for besættelsen af Danmark, den 9. april 1940, henvendte Henrik Kauffmann sig til State Department, USA's udenrigsministerium. Han gjorde det klart for den amerikanske administration, at han ikke længere anså den danske regering som fri, og at han herefter ville agere selvstændigt på Danmarks vegne og uafhængigt af den danske regering.

Repræsentant for Grønland internationalt

Den 13. april 1940 tog Kauffmann kontakt til de to landsfogeder i Grønland. Han orienterede landsfogederne om, at han betragtede sig som den nye repræsentant for Grønland ved alle relationer med udlandet. Det var landsfogederne ikke enige i.

Samtidig etablerede Kauffmann en grønlandskommission, som havde til opgave at sikre nødvendige forsyninger til den grønlandske befolkning og sikre eksporten fra Grønland.

Kauffmann ansvarlig for forsvarsaftalen

På et møde i Washington DC i november 1940 lancerede USA's viseudenrigsminister Adolf Berle ideen om baser i Grønland. På det tidspunkt anså USA de to landsfogeder i Grønland som den danske regerings retmæssige repræsentanter for Grønland.

I de første måneder af 1941 lykkedes det Kauffmann gradvist at vende USA’s holdning, så det i sidste ende blev Kauffmann, som forhandlede og underskrev aftalen om Grønlands forsvar. Forsvarsaftalen blev på Hans Majestæt Kongens vegne underskrevet af Kauffmann den 9. april 1941, på etårsdagen for Tysklands invasion i Danmark.

Dansk reaktion på forsvarsaftalen

Den 11. april 1941 sendte Kauffmann telegrammer til Udenrigsministeriet i København om indgåelse af Overenskomst om Grønlands forsvar. I Danmark var man uforberedt på dette, og reaktionen var, at Kauffmann efter tysk krav blev hjemkaldt den 12. april – med omgående virkning. Han nægtede og blev derfor den 16. april afskediget i unåde. Dagen efter blev der afsagt fængslingskendelse med anklage om landsforræderi, og Kauffmann blev desuden fradømt sin personlige formue.

Det lykkedes den danske regering at undgå, at Kauffmann også blev frataget sit danske statsborgerskab, som det ellers blev krævet fra tysk side.

USA’s svar på den danske reaktion

Den danske regering meddelte USA's regering, at Kauffmann var afskediget, og at han var at regne som privat person, der intet havde med danske gesandtskab at gøre, samt at Kauffmann ikke nogen form for officielt mandat havde. I en svarnote den 14. april fra USA's udenrigsminister hed det, at USA ville vedblive at anerkende Kauffmann som behørig bemyndiget gesandt for Danmark i Washington DC.

Kauffmanns økonomiske råderum

Økonomisk spillede afskedigelsen ikke den store rolle for Kauffmann. Han var i stand til at finansiere sine aktiviteter, fordi han at kunne trække på indefrosne danske tilgodehavender i USA samt på de danske guldreserver, der kort inden besættelsen var blevet sendt til USA. Desuden rådede Kauffmann under hele krigen over fortjenesten fra Grønlands kryoliteksport til USA.

Forsvarsaftalens indhold

Selve forsvarsaftalen fylder tre almindelige siders tekst. Der er først fire konstateringer. Dernæst er der ti artikler (paragraffer). Der indledes med, at USA ’påny’ anerkender dansk suverænitet over hele Grønland. I forbindelse med, at USA i 1916 købte De dansk-Vestindiske Øer, anerkendte USA Dansk overhøjhed over hele Grønland. Denne anerkendelse blev gentaget af USA i forbindelse med dommen i Haag i 1933. Derfor er der i overenskomsten skrevet ’påny’.

Der er desuden en henvisning til Act of Havana fra 30. juli 1940 med reference til, at der ikke skal ske ændringer i forhold til Grønlands aktuelle status.

Derefter følger i artiklerne 2-8 en gennemgang af USA's rettigheder i Grønland med etablering af havne, lufthavne med tilhørende anlæg. Der gives også ret til indførelse af forsyninger uden, at USA skulle betale told eller andet. I artikel 9 angives, at USA ville respektere alle legitime interesser i Grønland samt love, regulativer og sædvaner. Artikel 10 er den mest kontroversielle. Her står, at forsvarsaftalen er gældende indtil begge parter er enige om at ophæve den. Det vil sige, at USA reelt fik vetoret mod ophævelse af forsvarsaftalen.

USA's aktivering af forsvarsaftalen

USA agerede hurtigt efter, at forsvarsaftalen var blevet underskrevet. Allerede den 6. juli 1941 ankom en transportflåde med en anlægsstyrke til Bluie West 1, Narsarsuaq, hvor man straks gik i gang med at anlægge en lufthavn. Etableringen af Bluie West 8, Søndre Strømfjord, gik i gang den 20. oktober 1941, og allerede den 7. december 1941 var landingsbanen operationel. Senere blev der etableret en række vejrstationer, andre landingsbaner m.v.

Basernes betydning for krigen

Lufthavnene på vestkysten og østkysten fungerede som stepstones for de mange krigsfly, der blev bygget i USA, og som skulle bruges ved fronten i Europa. USA's adgang til baser i Grønland havde afgørende betydning for de allieredes kamp mod Tyskland og for udfaldet af 2. Verdenskrig. USA's mange anlæg i Grønland havde under krigen et samlet militært personel på ca. 5.500, da der var flest.

Umiddelbart efter krigen

Umiddelbart efter krigen forsøgte den danske regering at få forsvarsaftalen bragt til ophør. Det var USA ikke interesseret i. Den 12. maj 1945 ratificerede rigsdagen derfor forsvarsaftalen, og samtidig blev Kauffmann udnævnt til minister uden portefølje i den første danske regering efter besættelsen. Kauffmanns opgave var at deltage i etableringen af FN i Los Angeles.

Senere fornyelser af overenskomsten

Forsvarsaftalen af 1941 blev i 1951 afløst af en ny forsvarsaftale mellem Danmark og USA vedrørende Grønland. I 2004 blev forsvarsaftalen fornyet med en række tilføjelser ved Igaliku-aftalen. Ved aftalen i 2004 var det første gang, Grønland var selvstændig medunderskriver på en forsvarsaftale med USA om Grønland.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig