Erik Krag, 1620-1672, dansk gehejmeråd. Krag gjorde fra 1643 karriere i Danske Kancelli og opnåede snart stor indflydelse på det daglige arbejde; han blev øverste sekretær i 1653. På stændermødet 1660 deltog han i forhandlingerne mellem rigsrådet og kongen, uden at hans holdning til enevældens indførelse har kunnet klarlægges. 1669 blev Krag gehejmeråd og fratrådte stillingen i kancelliet.