Emil Vedel, 1824-1909, dansk amtmand og arkæolog. Ved sine epokegørende udgravninger på Bornholm kunne Vedel dels påvise fund fra en hidtil ukendt førromersk jernalder, dels iagttage, at de tre adskilte fundmiljøer på de store førromerske gravpladser måtte stamme fra tre på hinanden følgende perioder.