Coulombs lov, fysisk lov for kraftvirkningen mellem elektriske ladninger; fundet eksperimentelt af C.A. de Coulomb i 1785, bl.a. ved hjælp af en af ham selv opfundet torsionsvægt. Efter loven påvirker én punktladning en anden med en kraft rettet efter den rette linje mellem ladningerne. Kraften er proportional med produktet af ladningernes størrelse regnet med fortegn og omvendt proportional med kvadratet på deres afstand: F = kq1q2/r2, hvor q1 og q2 er ladningerne og r afstanden imellem dem. I SI-enheder er konstanten k = 1/4πε0 = 8,9876 ∙109 N∙m2/C2. Loven har samme form som gravitationsloven, men den beskriver den langt stærkere elektromagnetiske vekselvirkning, som bestemmer atomernes opbygning og dermed stoffernes egenskaber. Matematisk er den ækvivalent med Gauss' lov.