Claus Ahlefeldt, 1617-1674, holstensk adelsmand. I 1643 blev Claus Ahlefeldt trolovet med Christian 4.s og Vibeke Kruses datter Elisabeth Sophie Gyldenløve, som han ægtede 1648. Han deltog som officer i Torstenssonfejden 1643-45 og blev 1646 lensmand på Kalø. Som Vibeke Kruses svigersøn blev han forfulgt af Corfitz Ulfeldt, der fik ham afskediget efter Christian 4.s død 1648. I stedet blev han guvernør i den holstenske fæstning Glückstadt. De følgende år støttede han Frederik 3. i magtkampen mod Ulfeldt. Han deltog i Anders Billes felttog 1657 og i forsvaret af København 1658-59; siden var han med ved generobringen af Fyn og Jylland. I 1660 blev han øverstkommanderende i Norge.