Christian Sehested, 1666-1740, dansk statsmand og diplomat. Christian Sehested var gesandt i Sverige 1698-1700, hvorefter han blev oversekretær i Tyske Kancelli; fra 1708 var han medlem af Gehejmekonseilet og leder af udenrigspolitikken. Sehested var tilhænger af forbundet med Rusland mod Sverige og af indlemmelsen i kongeriget af de gottorpske dele af Slesvig. I 1721 mistede han sine regeringsposter og blev amtmand på Fyn; han fortsatte dog som diplomat i forhold til Hertugdømmerne og Sverige og førte de forhandlinger, der resulterede i forbundet mellem Danmark og Sverige 1734.