C.S. Klein, Christian Sophus Klein, var en dansk embedsmand og politiker. Klein var jurist og gjorde embedskarriere, bl.a. som sekretær ved stænderforsamlingerne og Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-1849; i årene 1858-1898 var han næsten uafbrudt medlem af Rigsdagen. Klein var nationalliberal og kom til at præge en række love, bl.a. Loven af 1861 om oprettelsen af Sø- og Handelsretten, hvis første formand han var fra 1862-1872. Han var justitsminister fra 1872-1875 og efter udstedelsen af den islandske forfatningslov i 1874 tillige minister for Island. Han bekæmpede Venstre og Socialdemokratiet, men tog ledende del i forliget i 1877 med Frede Bojsens moderate fløj i Venstre. Klein var modstander af Estrups provisoriepolitik fra 1885, som han anså for juridisk uholdbar.