Bai Xianyong, Pai Hsien-yung, se Taiwan (litteratur).