Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, tysk civilretlig lovbog, der trådte i kraft i 1900, se Tyskland - retssystem.