Ambi er også kaldet arbejdsmarkedsbidrag, og er et bidrag til staten på grundlag af erhvervsvirksomheders fremstilling og levering af varer og tjenesteydelser. Ambi opkrævedes fra 1. jan. 1988 til 31. dec. 1991 med 2,5% af bidragsgrundlaget. EF-domstolen fastslog i marts 1992, at opkrævningen var i strid med EU's 6. momsdirektiv. I henhold til en lov fra maj 1992 om krav på tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidraget har Højesteret fastslået, at bidragspligtige har krav på tilbagebetaling af forskellen mellem den erlagte afgift og den besparelse, som blev opnået ved bortfald af forskellige arbejdsgiverafgifter samtidig med ambiens indførelse. Tilbagebetalingskravet bortfalder dog, såfremt ambien af virksomheden er blevet væltet over på kunderne gennem prisforhøjelser.