Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. I den såkaldte Fingerplan fra 1947, forestået af arkitekten Peter Bredsdorff, søgte man at lægge retningslinjer for Københavns udbygning langs fem udløbere (fingre) fra bymidten. Albertslund på Roskildefingeren fik sin dispositionsplan i 1957; bebyggelsen syd for jernbanen blev opført 1963-66 efter planer af Peter Bredsdorff og Knud Svensson og fik stor betydning for lignende byggerier i danske byer. Gadenettet er retvinklet, den kørende og gående trafik er adskilt, og den varierede tæt-lave boligbebyggelse af overvejende små gårdhuse er udformet som et alternativ til højhus- og parcelhusbyggeriet. Øverst til højre ligger bycentret og stationen.

.

Albertslund Kommune. Våbenet stammer fra 1952, da kommunen hed Herstederne, nemlig Herstedvester og Herstedøster. Bogstaverne V og Ø på vejrhanen hentyder hertil, og hanen symboliserer kommunens landbrug. Det er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Albertslund Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Albertslund Kommune, forstadskommune til København beliggende i den vestlige del af Københavns Amtskommune. Albertslund Kommune er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger.

Faktaboks

etymologi:
Om navnets oprindelse: Albertslund Kommune har navn efter en gård ved Vridsløselille, som i 1830'erne var ejet af hoftandlæge Alberti.
areal:
23 km2 km²
indbyggertal:
27.896 (2017)

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune består af 21 medlemmer (2017). Steen Christiansen (f. 30.3.1960) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2010.

Albertslund omfatter mod syd en del af Heden — det flade landskab mellem Roskilde, København og Køge — nord herfor den bymæssige bebyggelse, mod nordøst et større industriområde og mod nordvest Vestskoven med bl.a. den kunstige bakke Herstedhøje (67 m.o.h.), hvorfra der er udsigt til både København og Roskilde. Mod vest danner dalen med Store Vejleå grænsen til Høje-Taastrup Kommune. Det er en tunneldal fra istiden, og den fugtige dalbund er udlagt til forskellige rekreative formål: golfbane, idrætsplads, knallertbane m.m.

Langs med den nuværende Roskildevej, der løber øst-vest gennem kommunen, ligger Vridsløselille Fængsel (opført 1859) og Anstalten ved Herstedvester (opført 1935) foruden hovedkontoret for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB). De oprindelige landsbyer, Risby, Herstedøster og Herstedvester, er godt bevarede.

Kommunen hed Herstederne indtil 1973, da den blev omdøbt til Albertslund efter gården af samme navn, på hvis jorder S-banestationen, bycentret og den første boligbebyggelse (Albertslund Syd) blev opført 1963-68.

Albertslund er en af de første stationsbyer — "satellitbyer" — som indgik i den første regionsplan for Hovedstadsområdet, den såkaldte Fingerplan fra 1947.

Albertslund Syd er særlig interessant, fordi denne bebyggelse blev et stykke pionerarbejde inden for byplanlægning. Der opførtes boligbebyggelser med lave, sammenhængende gårdhuse, hver med egne små haver og dertil fællesarealer for hver 5-6 boliger. Det var en nydannelse og et modspil til 1930'ernes og 1940'ernes 3-6-etagers blokbyggeri og efterkrigstidens højhusbyggeri. Parolen var "altanen ned på jorden". Denne form for bebyggelse fik senere betegnelsen "tæt-lav". Bebyggelsen knyttes sammen af Kanalen, egentlig et regnvandsbassin, gennem hele bebyggelsen og Kanalgaden med restaurant og fælleslokaler. Overskudsjorden fra byggeriet blev anvendt til den iøjnefaldende bakke Høeghsbjerg (efter daværende kommuneingeniør J.C. Høegh) syd for området. Den trafikale struktur består af en central fordelingsvej og adgangsveje til små parkeringspladser tæt ved boligerne. Desuden et stisystem, som — konsekvent adskilt fra den kørende trafik — fører hen til centret. Dette ligger i tilknytning til S-banestationen, som foreskrevet i Fingerplanen, og indeholder foruden butikker også rådhuset, biblioteket og et studenterkollegium.

Albertslund Syd blev planlagt af arkitekterne Peter Bredsdorff (Fingerplanens chefplanlægger) og Knud Svensson.

Albertslund Syd-planen kom til at inspirere flere almennyttige byggerier i kommunen, bl.a. Vridsløselille Andelsboligforenings (VA) Galgebakken og Hyldespjældet samt Københavns Almennyttige Boligselskabs (KAB) tre bebyggelser. Den nye boligform tiltrak mange socialt engagerede beboere, som tog aktivt del i og prægede det lokale samarbejde. Det var en form, som blev forbillede for mange efterfølgende bebyggelser i hele landet.

Kommunen blev fuldt udbygget i begyndelsen af 1990'erne. Albertslund markerer sig som en grøn kommune med miljøinitiativer og økologisk bespisning i børneinstitutionerne. Indvandrere og deres efterkommere udgør ca. 20% af befolkningen, og Albertslund er kendt som et sted, hvor integration og tværkulturelt samliv fungerer godt.

Historie

Albertslund Kommune består af sognene Herstedøster og Herstedvester i Smørum Herred, der allerede ved kommunalsystemets indførelse i 1842 dannede en kommune, der uofficielt blev kaldt Herstederne.

Ud over sognebyerne består Herstedøster Sogn af den lille landsby Harrestrup og Herstedvester Sogn af Vridsløselille og Risby.

Der kendes til 40 arkæologiske fund og fortidsminder i kommunen. I det før så intensivt dyrkede og nu stærkt bebyggede område er kun tre gravhøje fredede. I 1987-88 blev et større areal ved Damgård udgravet. Her blev fundet en boplads fra yngre stenalder, ca. 3300 f.Kr., og en jernalderbebyggelse med hustomter fra ca. 150 f.Kr. til 400 e.Kr.

En stor del af de to sogne tilhørte i middelalderen Roskildebispen og blev ved Reformationen i 1536 inddraget under kronen. I 1700-t. indgik området i Københavns rytterdistrikt, og bønderne erhvervede i 1766 ejendomsret til deres gårde som arvefæstere. Det nære, voksende københavnske marked gav tidligt bønderne en betydelig velstand.

Området har altid været præget af vejforbindelsen mellem København og Roskilde. Den gamle landevej "Alfarvejen" gik gennem Herstedøster og Herstedvester, og den blev fra 1641 suppleret med "Kongevejen", der gik lige nord for Vridsløselille og indtil ca. 1670 var forbeholdt rejsende i offentlig tjeneste.

I 1772 blev den nuværende hovedlandevej anlagt, og Roskilde Kro og Røde Vejrmølle med tilhørende kro flyttede med hertil fra den gamle landevej.

Ejeren af Roskilde Kro fik udvirket, at fællesskabet i Vridsløselille blev ophævet i 1772, idet markerne blev inddelt til kobbelbrug. Først i 1783 blev byen individuelt udskiftet, samtidig med at også Herstedvester og Herstedøster på trods af bøndernes heftige modstand blev udskiftet.

Jernbanen mellem København og Roskilde blev ført igennem kommunen i 1847, men først efter 1920, da der var opstået bymæssig bebyggelse omkring landevejen, blev der i Vridsløselille anlagt et trinbræt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig