A.G. Rudelbach, Andreas Gottlob Rudelbach, 1792-1862, dansk teolog og forfatter; faderen stammede fra Sachsen, og forholdet mellem dansk og tysk kom på godt og ondt til at præge hans liv. Rudelbach blev cand.theol. i 1820 og dr.phil. i 1822 på en afhandling om græsk og kristen etik. Som ortodoks luthersk teolog kritiserede han den herskende rationalisme; dette forenede ham i en periode med Grundtvig, med hvem han udgav Theologisk Maanedsskrift (1825-28). Hans standpunkt hindrede en ansættelse ved Københavns Universitet. I 1829 blev han kaldet til superintendent (biskop) i Glachau i Sachsen. Også her angreb han rationalisterne, og han kæmpede mod unionen mellem lutherske og reformerte. Træt af kampen og uinteresseret i administration tog han i 1845 sin afsked og vendte tilbage til Danmark. Rudelbachs ønske om at få embede som universitetslærer eller biskop slog fejl, og i 1848 blev han sognepræst i Slagelse. I sit alsidige og lærde forfatterskab gik han ofte historisk til værks. Efter 1845 lagde han kraftig afstand til Grundtvigs kirkelige anskuelse.