-Køb, endelse fra 900-1000-t. i danske stednavne med betydningen 'købt ejendom'. Forleddet er som regel navnet på køberen, fx Ebbe i Ebbekøb og Tue i Tuekøb. Også personbetegnelser forekommer, fx i Høsterkøb, af glda. husfru 'husmoder, hustru'. Tikøb med formen Tiwithcop i et dokument fra 1164-78 er sammensat med *Tiwith, af ti 'hedensk gud' og with 'skov', dvs. 'den købte ejendom i gudeskoven'. Uden for Nordsjælland og Østskåne findes kun få stednavne på -køb.